Geodetické práce v katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu
Zeměměřič


Zápis do katastru nemovitostí

Zde jsou uvedeny dokumenty, které je potřeba předložit na katastrálním úřadě při zápisu do katastru nemovitostí

Převod nemovitosti

Při převodu nemovitosti budete potřebovat tyto dokumenty:
 1. Základ formuláře návrhu na vklad a přílohu pro označení práv ke stavbám, pozemkům a právu stavby
 2. Na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné tento formulář také vyplnit online a uložit v pdf formátu, nebo vytisknout, viz odkaz Návrh na vklad
 3. Listinu, na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí (např. kupní smlouva), nyní stačí jedno vyhotovení v originále nebo ověřené kopii.
 4. Plnou moc, je-li účastník smlouvy zastoupen zmocněncem a podepisoval-li za něj listinu, musí být jeho úředně ověřená plná moc připojena k listině.
 5. Výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu. Není nutný, pokud je možný dálkový přístup k těmto údajům
 6. Geometrický plán postačí jedno vyhotovení, geometrický plán budete potřebovat jen v případě, pokud rozdělujete některou nemovitost na více částí. Jestliže řešíte pouze nemovitosti už zapsané v katastru nemovitostí, geometrický plán není potřeba.
 7. Souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemků. Je potřeba zajít na stavební úřad s hotovým geometrickým plánem a získat souhlas na rozdělení pozemku. To může mít formu samostatného dokumentu nebo souhlas umístí na geometrický plán.

Ohlášení nové stavby

K ohlášení budete potřebovat tyto dokumenty:
 1. Formulář návrh na vklad
 2. Pokud budou vlastníci stavby manželé, je potřeba připojit Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění s ověřenými podpisy.
 3. Kolaudační rozhodnutí, postačí jedno vyhotovení.
 4. Pokud je stavba postavena na zemědělském pozemku, je potřeba doklad o vynětí tohoto pozemku z půdního fondu, bývá však zpravidla součástí dokladu stavebního úřadu.
 5. Doklad o přidělení čísla popisného (rodinný dům) nebo čísla evidenčního (rekreační chata). O přidělení čísla musíte zažádat na místním obecním úřadě.
 6. Geometrický plán pro vyznačení budovy, postačí jedno vyhotovení.

Ohlášení rozestavěné budovy

Od 1.1.2014 po změně legislativy nelze zapsat rozestavěná stavba do katastru nemovitostí.

Ohlášení změny rozestavěné budovy na dokončenou

Dokončení stavby stávajících rozestavěných budov je potřeba ohlásit příslušnému katastrálnímu úřadu. K ohlášení budete potřebovat tyto dokumenty:
 1. Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí, podpisy nemusí být ověřeny.
 2. Kolaudační rozhodnutí, postačí jedno vyhotovení.
 3. Doklad o přidělení čísla popisného (rodinný dům) nebo čísla evidenčního (rekreační chata). O přidělení čísla musíte zažádat na místním obecním úřadě.
 4. Geometrický plán, pouze pokud došlo ke změně obvodu budovy při jejím dostavení (zateplení a fasáda se nepočítá jako změna), opět postačí jedno vyhotovení.

Přístavba nebo jiná změna obvodu budovy

K ohlášení budete potřebovat tyto dokumenty:
 1. Ohlášení změny údajů o stavbě.
 2. Kolaudační rozhodnutí, postačí jedno vyhotovení.
 3. Doklad o přidělení čísla popisného, pokud přestavujete budovu, která neměla přiděleno popisné číslo (např. rekreační chata) na rodinný dům. O přidělení čísla musíte zažádat na místním obecním úřadě.
 4. Geometrický plán na změnu obvodu budovy, postačí jedno vyhotovení.
Všechny zde uvedené formuláře najdete na ČÚZK, kde jsou také umístěny vysvětlivky k formulářům, pokud si nejste jisti jejich vyplněním.

Ing. Lukáš Freiberg, Hajany 65, tel.: 721 943 837, email: geodethajany@seznam.cz