Geodetické práce v katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu
Zeměměřič


Nabídka geodetických služeb


Komplexní geodetické služby při stavbě rodinného domu:

  • zaměření zájmového území pro potřeby projektanta

    Pro umístění nové stavby potřebuje projektant polohopisné a výškopisné zaměření stavebního pozemku, průběh přístupové cesty včetně všech viditelných povrchových znaků inženýrských sítí, na které bude nová stavba připojena. V poslední řadě potřebuje znát průběh vlastnických hranic z aktuální katastrální mapy. Toto vše ode mě obdržíte v elektronické podobě ve formátu dwg.
  • vytyčovací práce pro založení základů nebo základové desky

    Dle projektové dokumentace je potřebné přesné vytyčení prostorové polohy budoucí stavby. Nabízím vytyčení obvodu stavby, stabilizaci dř. kolíkem a vyznačení nulové výšky (budoucí podlahy). Realizaci stavebních laviček a přenesení polohy na ně nezajišťuji.
  • vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy

  • Tento geometrický plán budete potřebovat ke kolaudaci (souhlasu s užíváním stavby) a k zápisu do katastru nemovitostí.
  • vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene pro průběh inženýrských sítí


Ing. Lukáš Freiberg, Hajany 65, tel.: 721 943 837, email: geodethajany@seznam.cz